AMK: partner in veiligheids- en crisismanagement

AMK ondersteunt overheden en evenementenorganisaties bij actuele veiligheids- en crisismanagement vraagstukken.

Diensten

Advies en klankbord

Veiligheidsvraagstukken worden steeds complexer, vanwege de actualiteit, het aantal betrokken partijen en botsende belangen. Het kan daarom prettig zijn om advies van ‘buiten’ te krijgen.

Divers aanbod

Onze advisering op het gebied van veiligheid, risicobeheersing en crisisbeheersing is zeer divers. Periodieke advisering. Specifieke advisering op (jaar)plannen in een besluitvormingscyclus. Een second opinion. Opstellen van een strategisch (meerjaren)plan. Bestuurlijk adviseren omtrent een dreigende crisis of het helpen managen van de impact daarvan. Wij baseren onze advisering op vele jaren praktijkervaring en studie.

Strategie

Wij helpen de (meer)jaren strategie herijken, op basis van de actualiteit en een heldere visie. Dit vraagt om een intensieve afstemming en een verkenning van alternatieven. De gedeelde strategie wordt vervolgens ‘vertaald’ in een (meer)jarenplan en jaarrapportage. AMK werkt momenteel mee aan een strategische verkenning van een gemeentecombinatie. De vraag is hoe de gemeenten gezamenlijk en afzonderlijk meer aan het roer  komen en welke veiligheidsvraagstukken in de nabije toekomst de agenda zullen bepalen.

Crisis Management

Opleiden Trainen Oefenen

Voorbereiden en voorbereid houden van een crisisteam is vaak een flinke opgave. Wij helpen de crisisplannen herijken door middel van onze crisismanagement diagnose. AMK organiseert prikkelende themasessies, workshops, trainingen en oefeningen. Zo organiseren wij dilemmatrainingen en workshops voor de (multidisciplinaire) crisisteams van gemeenten en veiligheidsregio’s en grote evenementenorganisatoren. Onze workshops en trainingen zijn vooral gericht op competenties, zoals omgaan met urgentie en onzekerheid, dilemma’s, samenwerken en effectief leidinggeven.

Crisis manager en projectleiding

Onze adviseurs zijn geoefend in crisis management en projectleiding. Zo wordt een directie volledig ontzorgd. Dat kan uitkomst bieden bij grote publieksevenementen waar de organisatie snel moet kunnen inspelen op een veranderende situatie. De crisis manager/projectleider is uitermate geschikt om de integraliteit en bestuurlijke belangen te bewaken. AMK werd als crisismanager en projectleider ingezet bij het interregionaal wielerevenement Ride for the Roses vanuit de bloemenveiliging in Aalsmeer, door de Haarlemmermeer, via Haarlem, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn terug naar de bloemenveiling in Aalsmeer.

Waarneming

Waarneming tijdens oefeningen en evaluatie kan bijzonder effectief zijn om te leren. Zo zal AMK een deel waarnemen en evalueren tijdens de grote terrorisme-oefeningen Zuid en Zeeburg in Amsterdam op 8 en 9 november.

Interim Management en detachering

Door middel van interim management en detachering helpen wij bestuurlijke kwesties in goede banen leiden.

Zo is AMK voor een gemeentecombinatie, samen met een projectgroep van deskundigen, bezig met het opstellen van een Strategische verkenning van de veiligheidspositie van die gemeenten. Doel is om op basis van het actuele veiligheids- en criminaliteitsbeeld en trends en ontwikkelingen te komen tot enkele aanbevelingen waar komende jaren op te focussen, hoe (nog slimmer) georganiseerd te zijn en samen te werken.

(Zelf)redzaamheid

Het AMK-team organiseert actuele, informatieve en prikkelende programma’s om de (zelf)redzaamheid van de bevolking te versterken en te benutten. Inmiddels met succes in verschillende gemeenten uitgerold. Zo neemt de hulpverleningscapaciteit toe, het aantal (ernstige) slachtoffers af en ontstaat een partnership tussen overheid en bevolking. We krijgen we het gevoel dat we het ‘samen’ moeten doen. Mede met sponsoring en subsidie van bedrijven en overheid worden workshops georganiseerd waarin burgers enthousiast gemaakt worden om zich voor te bereiden op noodsituaties.

Meer informatie op https://redzaam.nl

Veiligheidsmanagement bij grote publieksevenementen

Veiligheidsmanagement bij grote publieksevenementen vraagt om een goede voorbereiding en specifieke expertise. Veel verschillende partijen, zowel publiek als privaat, hebben een rol. Evenementenorganisatoren investeren veel in veiligheid, maar voelen zich tegelijkertijd niet altijd ‘in control’. Met name in relatie tot de actualiteit, de recente aanslagen in onze buurlanden, het dreigingsniveau in Nederland en verschillende concrete dreigingen op evenementen.

Integrale aanpak

AMK is zeer ervaren in projectmanagement en crisisbeheersing rond grote evenementen. Van Projectleider Veiligheid bij de grotere dance events, het interregionale wielerevenement Ride for the Roses tot Projectleider Veiligheid van het Koninklijk Bezoek tijdens Koningsdag in de regio Amsterdam-Amstelland.

Terrorisme

Een actuele uitdaging voor (veel grote) evenementenorganisatoren is het vraagstuk terrorisme. Hoe hier (reëel) mee om te gaan? AMK past een geteste methodiek toe bij Nationale Evenementen. Integrale samenwerking, proactief informatiemanagement en strategische coördinatie in de aanloop naar en tijdens het evenement zijn belangrijke elementen. Een relatief klein team aan specialisten worden hiervoor ingezet. Dit levert vooral rust op. De organisator wordt ontzorgd en krijgt het “in control” gevoel terug. Bovendien, zo blijkt uit voorgaande edities, ontstaat een sterke publiek-private samenwerking.

Over AMK

AMK is begin 2015 opgericht om, met (praktijk)ervaren oudgedienden uit de operationele diensten en gemeente, publieke organisaties nog beter en vooral efficiënter te ondersteunen bij actuele veiligheids- en crisismanagement vraagstukken.

AMK is opgericht door Aaron Konijn MSc. Aaron was jarenlang rechterhand en adviseur van burgemeester Van Zanen. Hij was de Projectleider Veiligheid van het Koninklijk Bezoek Amstelveen. Verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van het crisisteam. Doorontwikkelen van het RIEC Amsterdam Amstelland tegen de georganiseerde criminaliteit en medeverantwoordelijk voor het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel en Capaciteitenanalyse van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Aaron ontving meerdere waarderingsbrieven voor zijn werk.

Contact

AMK

Samenwerkingsinitatief Redzaam.nl

Laan van Kronenburg 14

1183AS Amstelveen

T. +31 (0)20 8950616

E. info@amk.nl

Enkele van onze klanten

© Copyright 2017 - AMK - powered by Strila